Welkom

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Masterlinks per 4 juli 2005 

Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en advertentieovereenkomsten met E.Groenenboom en/of door E.Groenenboom aangewezen personen, hierna te noemen Masterlinks.
1.2 Afwijkende voorwaarden en bedingingen gelden slechts, indien en voor zover door Masterlinks uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Alle door Masterlinks gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een opdracht wordt via e-mail aanvaard. Een door Masterlinks gezonden factuur staat ook gelijk aan een aanvaarding.
1.4 Offertes zijn geldig tot 14 dagen na verzending.
1.5 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Masterlinks zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.
1.6 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Levering 
2.1 Onder levering wordt hierna verstaan plaatsen van advertenties, online plaatsen van nieuwe of aangepaste webdocumenten en toesturen van een rapportage van een site controle.
2.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
2.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Masterlinks nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Masterlinks niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen en ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van diensten cruciale medewerkers. Indien door overmacht Masterlinks langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
2.4 Masterlinks is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zijn gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
2.5 Masterlinks is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van overeenkomsten.
2.6 Masterlinks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Masterlinks is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 
Betaling 
3.1 Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar aan Masterlinks.
3.3 In geval van niet tijdige betaling is Masterlinks gerechtigd de geleverde diensten zonder aankondiging of mededeling in te trekken tot dat alle facturen betaald zijn.
3.4 In geval van niet tijdige betaling zal Masterlinks de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de opdrachtgever mogen vorderen.  Masterlinks is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
3.5 Masterlinks is gerechtigd haar vorderingen op haar opdrachtgever te verrekenen met de schulden die Masterlinks aan die opdrachtgever heeft, zelfs indien de vorderingen op die opdrachtgever niet opeisbaar zijn.
3.6 Masterlinks is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beĆ«indigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren.
3.7 Masterlinks is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geĆ«igende wijze aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Masterlinks zal de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele Masterlinks personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
3.8 In het geval van onderhoud of nieuwbouw aan een website van de opdrachtgever worden de wijzigingen pas eigendom na betaling.
3.9 De factuur wordt per e-mail in PDF formaat aan u verzonden.

Gebruik 
4.1 Een overeenkomst tot plaatsing van een advertentie op de Masterlinks website(s) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. De opzegtermijn bedraagt minimaal één (1) volle kalendermaand en dient schriftelijk (inclusief e-mail) te geschieden, met dien verstande dat de opdrachtgever gehouden wordt aan de volledige contractsperiode welke opdrachtgever is aangegaan met Masterlinks.
4.2 Masterlinks behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, per direct te ontbinden, indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Masterlinks.
4.3 Masterlinks draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Masterlinks website(s), waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Masterlinks is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Masterlinks website(s) door redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet  en of andere leveranciers, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Masterlinks liggen. Masterlinks is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en of onbereikbaarheid van Masterlinks ten gevolg van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de Masterlinks website(s) door of vanwege Masterlinks.
4.4 Masterlinks is gerechtigd veranderingen in of aan de Masterlinks website(s) aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de opdrachtgever.
4.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Masterlinks mocht lijden door een handelen of nalaten te handelen door de opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
4.6 Masterlinks is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen, uiteraard gaat zij hier wel uiterst zorgvuldig mee om.
4.7 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Masterlinks is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
4.8 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Masterlinks zegt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Masterlinks worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Masterlinks zijn verstrekt, heeft Masterlinks het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 
Advertentie overeenkomsten 
5.1 Advertentie overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de adverteerder of door Masterlinks zoals omschreven in artikel
5.2 Opzeggingen dienen schriftelijk (e-mail is geaccepteerd) naar Masterlinks te geschieden, u ontvangt een bevestiging. De opzegtermijn bedraagt minimaal één (1) volle kalendermaand.
 
Besluit 
6.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Rotterdam.
6.3 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Voorgaande exemplaren 
7.1 Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.  

Delen via:
Delen op Twitter Delen op Facebook Delen op Linkedin Delen via e-mail